ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನೈಲಾನ್ ಸ್ಲೈಡರ್

  • Cusomerized nylon slider

    ಕ್ಯುಸೊಮೈರೈಸ್ಡ್ ನೈಲಾನ್ ಸ್ಲೈಡರ್

    ಟ್ರಕ್ ಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ರಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರಗಳು, ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.